ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών (μονίλια, κορύνεο, ωίδιο)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

           

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΩΣΗΣ ΠΕΤΑΛΩΝ

 

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα (έως την πτώση πετάλων)

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. (3 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)

·         Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

·         fenbuconazole 5% (Indar 5 EW): 70cc/100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

·         Thiophanate Methyl (NEOTOΨΙΝ 70 WG): 70 γρ /100lt νερού (3 ημέρες)

·         Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 40 γρ /100lt νερού (21 ημέρες)

·         Mancozeb (διάφορα σκευάσματα): 200 γρ /100lt νερού (30 ημέρες)

 

 

Σε περίπτωση εντομολογικών προβλημάτων να γίνει σε συνδυασμό με:

 

·         Deltamethrin: (Decis 2,5EC): 35-50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Beta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC κα): 50-70 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού (7 ημέρες) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.

·         Lambda- cyhalothrin: (Zippy 10 CS):10-18 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

·         tau fluvalinate 24% (Mavrik Aquaflow): 40 - 120 κ.εκ/100 λίτρα νερό. (30 ημέρες)

·         FORMETANATE (ΕΝΕLSE 10 SP): 550 κ.εκ/100 λίτρα νερό. (έως πτώση πετάλων)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ