A.S.E.P.O.P. Naoussa - Home page
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Качество

Συγκέντρωση  των μελών για ενημερωσή τους στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Προιόντων.
Συγκέντρωση των μελών για ενημερωσή τους στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Προιόντων.

AGROCERT - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
AGROCERT - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Рост Объеденёного управления в Греции в виде системы соблюдения заявленых требований/образцы и доказательства правильного применения их подтвержёное руководством, началось в Греции в 2000г. при основании AGROCERT и создании образцов объеденённого управления AGRO 2.1./AGRO 2.2.

АСЕПОП Наусы представляет собой один из первых исполнителей применивших, образец объеденённого управления AGRO 2.1./AGRO 2.2. и утверждёный от AGROCERT(О.П.Е.Г.Е.П) от 8/10/2003 до сегодня.

Направление АСЕПОП Наусы на производство сельскохозяйственной продукции по модели-образец:

 • Охрана окружающей среды
 • Безопастность потребителя
 • Безопастность производителя члена объеденения
 • Экономический подъём производителей

 

 

Сегодня, несклько лет спустя с применения Системы Объеденённого Управления показывает, что достижение высоких целей осуществимо.

АСЕПОП Наусы в данный момент стремится к новым взаимосменным методам производства, стараясь соответствовать увеличивающимся законодательным и охрано-окружающей среды давлениям, современым проблемам безопастности и здоровья у требовательных и хорошо осведомлёных потребителей и постоянно повышающейся популярности современых форм производства.

ВЫСТАВКА РАБОТ 2007 СИСТЕМЫ ОБЪЕДЕНЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ АСЕПОП НАУСЫ.

АСЕПОП Наусы продолжает весь нынешный год применение Системы объеденённого Управления в возделывании персиков.

Общее количество членов применивших систему Объеденённого Управления на 2007г:

 

Вид выращ.културы

Номер производ.

Площадь угодья

 

 

 

Персики столовые

668

4307

Nectarina

452

1103,35

Персики для консерв

119

691,1

Черешня

458

536,05

Яблоки

269

589,4

СУММА ПЛОЩАДЕЙ УГОДИЙ                                7226,90

Была произведена проверка системы, от управляющих структур AGROCERT, согласно образцам AGRO 2-1 & AGRO 2-2. В результате Объеденение- комбинат сохраняет знак качество на сумму продукции и их производителей, которые вошли в систему.

1. Рабочий визит

Наблюдатели агрономы наносят постоянные рабочие визиты с проверкой в садах и земледельческих угодьях производителей, предоставляя этим самым метод полного геотехнического обслуживания в течении всего периода производства.

В течении периода возделывания культур были проведены ряд проверок на земледельческих участках производителей во всех направлениях относящися к повышению производительности продукции(защита от вредителей, удабривание, полив, обрезка, различные операции по уходу, сбор урожая, выращивание молодых саженцев, правильное хранение Ф.П.П.)

2. Инспектирование

Выполнение из внутри согласно программе, подтвернилось что все вошедшие в систему соглашаются с требованием образцов, чобы не было особенных отклоннений от них.

3. Не соглашения- Исправительные и Заблаговеменные Действия

На протяженнии всего 2007 года было 2 нарушения, и были осуществлены надлежащие исправительные действия по их устранению. Это касалось не соблюдение единичных производителей метров безопастности,а так же не правильное складирование продукции по защите культур от вредителей.

4. Обучение

В течении всего производительного периода были проведены учебные семинары для производителей Объеденения. Главным предметом их обучения было, основные положения и принципы объеденённого управления културы-производство а также и обучение производителей техническим элементам, которые влияют на производительнось.(посадка молодых саженцов,подкормка, улучшение состава почвы, обрезка, обвалка, полив, сбор урожая, опрыскивание, ведение дневника земледельца) в общей сумме десять операций.

5. Целевые задачи

А. Наблюдение и повышение плодороности почвы

 

 • Было произведено 80 анализов по плодороности почвы. Результаты данных анализов были собраны ведущими агрономами, которые назначают удобряющие операции на весь фрукто-прозводительный период.
 • В рамках вспомогательной проверки для исправления проблем по удабриванию были сделаны 72 анализа листьев. Результаты показали, что не существует ни каких особенных проблем «питания» деревьев.

В. Знание климата местности- Здоровье деревьев

 

 • Наблюдение метеорологических условий одна из самых последовательных энергий, которые осуществляютя каждый год и соответсвующий архив метеорологов постоянно наполняется новыми данными каждого года. Обработка вышеданных фактов помогает в составлении указаний по обработке от вредителей(схема опрыскивания, схема полива) и т.д.

Г. Правильное использование воды- Здорове деревьев- Качество воды для полива.

 

 • Рост запросов возделываемой культуры на воду(доли полива)изменяется каждый год, в зависимости от новых метеорологических условий.

Д. Здоровье деревьев- Качсество выращиваемой продукции- Ожрана окружающей среды- Повышение результативности опрыскиваний

 • Наблюдение за главным врагом в обширнейшей местности эксплуатации, осуществляется наблюдениями за полётом вредных насекомых и установок ферменокапканов. Применения вышеуказаных методов защиты в соединении с прогнозами предупреждениями земледельцев и соответствующие результаты методов защиты сети АСЕПОП составили правильное руководство управления защиты от вредителей на текуций возделывающий период.

Е. Защита окрухающей среды.  

 

 • Обучение производителей по теме: окружающия среда.
 • Распределение указаний, которые касаются чистоты земледельческих площадей- садов, были розданы всем земледельцам- производителям а так же относительные указания по поводу использования отработаного масла агротехники.

ΣΤ. Качсество выращиваемых плодов.

 

 • Были выданы руководства, касающиеся повышению устойчивости деревьев к непредсказуемым климатологическим условиям, а также указания, касающиеся уменьшению опасности поражения плодов микитологическими болезнями.

Z. Безопастность персонала при ипользование ядохимических веществ.

 • Были проведены обучения по применению мер безопастности и здоровья персонала(земледельцев) при использовании ядовитых веществ.
 • Выданы руководства для безопастного использования веществ, использующихся при борьбе с вредителями.

6.Связь со всеми входящими в систему.

 • Было подтверждено согласно опросу производителей, относительно сушествующего положения, что: анализы почвы и листьев помогает лучшему исполозования удобрений, имеет место не выполнение мер безопастности некоторыми земледельцами при использовании опасных отравляющих веществ, поэтому будут приняты соотвествующие меры по исользованию.

7.Результаты- Измерения

 • Измерения ловушек.

Измерения ловушек-капканов составили высокий коэфициент результативности метода защиты от насекомо вредителей и является уже установившимся методом управляемого механизма как главным орудием для своевременной и результативной борьбы, с главым врагом возделываемых плодоносный культур.

 • Остатки веществ исользуемых при опрыскивании культур- садов. Был сделан анализ 8 проб. На пробный анализ берётся обычный вариант пробы, принимая во внимание: скороспелость сортов, последнее опрыскивание и какой вид упаковки будет использован. Собрав результаты подтверждается не превышение разрешенных норм, которые устанавливаются каждый раз действующим законодатеьством.

8.Трудности

В течении всего возделывающего и производительного периода не проявились значительные проблемы влияющие главным образом на качество производимой продукции. Единичные проблемы заражения микитом «монилия», из-за дождей в начале Июля, повлияло в тот период времени на качество некоторых сортов но в незначительном количестве.

 

Naoussa's Peaches
PDO Products
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video