ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.2-Β

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση των ασθενειών της Βερικοκιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.03.2021

Στάδιο ρόδινης κορυφής

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μονίλια διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη. Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή/και υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία >50C. Τα πιο ευπαθή και ευαίσθητα όργανα του άνθους όπου μπορούν να προσβληθούν απ’ τη Μονίλια, είναι οι ανθήρες, τα πέταλα και τα σέπαλα. Οι ποικιλίες της βερικοκιάς που βρίσκονται στο στάδιο της ρόδινης κορυφής. είναι οι πιο ευπαθείς για προσβολή από Μονίλια αυτήν την περίοδο.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φτάνουν στα στάδιο ρόδινης κορυφής. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/άρρωστα).

Κατά το στάδιο ρόδινης κορυφής να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

  • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26.7/6.7 WG κ.α.): 75 γρ. σκευ./στρ.
  • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
  • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75γρ. σκευ./στρ.
  • Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.
  • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T): 80 κ.εκ. σκευ./στρ.
  • Difenoconazole (SCORE 25 EC): 45 κ.εκ. σκευ./στρ.
  • Fluopyram + Tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 75 κ.εκ. σκευ./στρ.
  • Prochloraz (OCTAVE 46 WP κ.α.): 60 γρ. σκευ./100L νερό
  • Tebuconazol + Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκ./στρ.
  • Thiophanate-methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της ρόδινης κορυφής. Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της ρόδινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777