Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Ποιότητα

Συγκέντρωση   των  μελών  για  ενημερωσή  τους  στα  πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Προιόντων.
Συγκέντρωση των μελών για ενημερωσή τους στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Προιόντων.

AGROCERT - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
AGROCERT - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Η ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Ελλάδα υπό την μορφή συστημάτων τήρησης αναγνωρισμένων απαιτήσεων / προτύπων και η πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής της από αναγνωρισμένους φορείς ξεκίνησε στην Ελλάδα λίγο πριν το 2000, με την ίδρυση του AGROCERT και με τη δημιουργία των προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1./AGRO 2.2.

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς που εφάρμοσε το πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1./AGRO 2.2 και είναι πιστοποιημένος από τον AGROCERT (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) από το.8/10/2003. μέχρι σήμερα.

Πολιτική του ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων με γνώμονα την:

· Την προστασία του περιβάλλοντος
· Την ασφάλεια του καταναλωτή
· Την ασφάλεια του παραγωγού μέλους της ομάδας
· Την οικονομική ευμάρεια των παραγωγών


Σήμερα, λίγα χρόνια μετά από την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης διαπιστώνεται ότι η επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι πραγματικότητα.

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ στρέφεται πλέον σε νέες εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις όλο και μεγαλύτερες νομοθετικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, στα σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής, στους απαιτητικότερους και καλύτερα ενημερωμένους καταναλωτές και στη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα των σύγχρονων μορφών παραγωγής.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά την εφαρμογή του Συστήματος ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια της ροδακινιάς.

Ο αριθμός των συνολικών μελών που εφάρμοσαν το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, για το έτος 2007, ήταν:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ                      ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ / ΕΙΔΟΣ                    ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Ροδάκινα Επιτραπέζια                             668                                              4.307
Νεκταρίνια                                              452                                               1.103,35
Ροδάκινα Βιομηχανικά                             119                                                 691,1
Κεράσια                                                  458                                                 536,05
Μήλα                                                      269                                                 589,4
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ                                                                                                                7.226,90

Διενεργήθηκε η επιθεώρηση του συστήματος, από τον πιστοποιητικό φορέα του AGROCERT, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2. Το αποτέλεσμα ήταν ο Συνεταιρισμός να διατηρήσει το σήμα της πιστοποίησης στο σύνολο των προϊόντων και των παραγωγών του, που εντάχθηκαν στο σύστημα.

1. Επισκέψεις
Οι επιβλέποντες γεωπόνοι πραγματοποιούν συνεχείς επισκέψεις - ελέγχους στα αγροτεμάχια των ενταγμένων παραγωγών παρέχοντας με αυτό τον τρόπο πλήρη γεωτεχνική κάλυψη σε όλη την διαδικασία παραγωγής.

Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα αγροτεμάχια των παραγωγών, οι οποίες αφορούσαν ελέγχους σε όλους τους επιμέρους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας (φυτοπροστασία, λίπανση, διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες, άρδευση, κλάδεμα, συγκομιδή, νέες φυτεύσεις, ασφαλής αποθήκευση των ΦΠΠ).

2. Επιθεωρήσεις
Από τις πραγματοποιηθείσες εσωτερικές - σύμφωνα με το πρόγραμμα - διαπιστώθηκε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το σύστημα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αποκλίσεις από αυτές.

3. Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
Κατά τη διάρκεια του 2007 έγιναν 2 μη συμμορφώσεις, και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες για την άρση τους. Αυτές αφορούσαν την μη τήρηση ατομικών μέτρων ασφάλειας από τους παραγωγούς, καθώς επίσης και την μη ορθή αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

4. Εκπαιδεύσεις
Κατά την τρέχουσα καλλιεργητικής περίοδο πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με την συμμετοχή των παραγωγών του Συνεταιρισμού. Αντικείμενο των παραπάνω ήταν οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών καθώς και εκπαίδευση των παραγωγών σε τεχνικά θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία. (Πολ/κο Υλικό - Νέες Φυτεύσεις - Θρέψη - Βελτίωση εδάφους - Κλάδεμα - Αραίωμα - Άρδευση - Συγκομιδή - Φυτοπροστασία - Ημερολόγιο Αγρού). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 καταρτίσεις.


5. Σκοποί & Στόχοι

Α. Έλεγχος & αύξηση της γονιμότητας του εδάφους

· Πραγματοποιήθηκαν 80 εδαφολογικές αναλύσεις. Τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών συγκεντρώθηκαν από τους επιβλέποντες γεωπόνους και καθορίσθηκε η λιπαντική τακτική για την καλλιεργητική περίοδο.
· Στα πλαίσια του επικουρικού ελέγχου για την διόρθωση προβλημάτων θρέψης πραγματοποιήθηκαν επίσης  72 αναλύσεις φύλλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα θρέψης.

Β. Γνώση του κλίματος της περιοχής- Υγεία των δένδρων

· Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων είναι μία συνεχής ενέργεια η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο και το σχετικό αρχείο μετεωρολογικών εμπλουτίζεται συνεχώς με τα νέα δεδομένα κάθε έτους. Η επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων βοηθά στην σύνταξη των οδηγιών φυτοπροστασίας (Σχέδιο Φυτοπροστασίας), άρδευσης (Σχέδιο Άρδευσης) κλπ.

Γ. Ορθολογική χρήση νερού - Υγεία των δένδρων - Ποιότητα αρδευτικού νερού

· Ο υπολογισμός των απαιτήσεων της καλλιέργειας σε νερό καθώς και της αρδευτικής δόσης τροποποιείται κάθε έτος σε συνδυασμό με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.

Δ. Υγεία των δένδρων - Ποιότητα παραγωγής - Προστασία περιβάλλοντος - Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών

· Η παρακολούθηση των κυριοτέρων εχθρών στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης πραγματοποιείται από την παρακολούθηση της πτήσης των εντόμων με την τοποθέτηση φερομονικών παγίδων. Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν 4 παγίδες για τον φυλλοδέτη, 4 για την ανάρσια, 2 για την καρπόκαψα της ροδακινιάς και 4 για την καρπόκαψα της Μηλιάς. Οι συλλήψεις των παραπάνω παγίδων σε συνδυασμό με τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των παγίδων του δικτύου του ΑΣΕΠΟΠ συντέλεσαν στην ορθολογική διαχείριση της φυτοπροστασίας κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Ε. Προστασία Περιβάλλοντος

· Η εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος είναι συνεχής.
· Η διανομή των οδηγιών που αφορά την καθαριότητα των αγροτεμαχίων μοιράσθηκε σε όλους τους παραγωγούς καθώς και η σχετική οδηγία που αφορά την διαχείριση των καμένων λαδιών των γεωργικών μηχανημάτων.

ΣΤ. Ποιότητα των παραγόμενων καρπών

· Εκδόθηκαν οδηγίες οι οποίες και αφορούσαν την αύξηση της αντοχής των δένδρων σε αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και οδηγίες που αφορούσαν την μείωση του κινδύνου προσβολής των καρπών από μυκητολογικές ασθένειες.

Ζ. Ασφάλεια χειριστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

· Έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές εκπαιδεύσεις που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των χειριστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
· Εκδόθηκε οδηγία για την ασφαλή χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας.

6. Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα

· Διαπιστώθηκε από τα ερωτηματολόγια των παραγωγών όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση ότι: αναλύσεις εδαφών και φύλλων βοηθούν την καλύτερη διαχείριση της λίπανσης, υπάρχει ελλιπής τήρηση των ατομικών μέτρων ασφάλειας των χειριστών ΦΠΠ για τους παραπάνω λόγους θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις από την εκμετάλλευση.

7. Αποτελέσματα - Μετρήσεις

· Μετρήσεις Παγίδων
Οι μετρήσεις των παγίδων συντέλεσαν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της φυτοπροστασίας, αποτελεί δε πάγια τακτική πλέον του φορέα η διατήρηση της μεθόδου σαν σημαντικά εργαλείο για την έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση των κυριότερων εχθρών της καλλιέργειας.
· Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Ζητήθηκε η ανάλυση 8 δειγμάτων. Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε τυχαίο δείγμα παραγωγών λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την πρωιμότητα της ποικιλίας, του τελευταίου ψεκασμού, το είδος του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε, κ.α. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε η μη υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων όπως αυτά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Προβλήματα

Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο γενικά δεν παρουσιάσθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία και να επηρέασαν σημαντικά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Μεμονωμένα προβλήματα παρουσιάσθηκαν από προσβολές του μύκητα της μονίλια , εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά το διάστημα των αρχών του Ιουλίου γεγονός που επηρέασε για εκείνο το χρονικό διάστημα την ποιότητα κάποιων ποικιλιών σε ελάχιστο  όμως  βαθμό. 

 

 

 


 

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video