Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο:7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 1ης ΓΕΝΙΑΣΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΦΥΛΟΔΕΤΗΣ/ΑΝΑΡΣΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΜΟΝΙΛΙΑ, ΚΟΡΥΝΕΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.7

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.05.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 1ης γενεάς της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα. Η επιλογή του κατάλληλου εντομοκτόνου να γίνει μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα γεωπόνο.

 

07-10 Μαΐου στις πεδινές περιοχές και 2 ημέρες αργότερα στις ημιορεινές.

Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Emamectin Benzoate 0,95% (Affirm 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ) 

Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)

L-cyhalothrin (Karate, Sentinel κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Βeta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Etofenprox (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ) ΜΟΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Indoxacarb (Steward 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)

Phosmet (Imidan 50WG): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Για συνδυασμένη αντιμετώπιση ΑΚΑΡΕΩΝ:

Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Για κτήματα που αντιμετωπίζουν προσβολές από βαμβακάδα:

Chlorpyriphos methyl (RELDAN 22,5EC): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

fenoxycarb 25% (Insegar 25WG κα): 40 cc/100lt νερού (20 ημέρες) (ΜΟΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΑ)

 

Σε κτήματα όπου αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα από αφίδες να χρησιμοποιηθεί:

Flonicamid (Teppeki 50 WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες) (δεν δρα στα λεπιδόπτερα)

 

Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες να χρησιμοποιηθεί και ένα μυκητοκτόνο διαφορετικής ομάδας από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά τον προηγούμενο ψεκασμό:

 

Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)

Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)     

Myclobutanil: (Systhane 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)     

Penconazole (Topas 10EC κα): 35-50cc/100lt νερού (21 ημέρες) 

Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

Cyproconazole (Atemi, Cuddy): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fenbuconazole (Indar 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

trifloxystrobin  (Flint 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

bupirimate (Nimrod 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

trifloxystrobin + tebuconazole  (Flint max 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video