Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 4 : ΜΗΛΙΑ- ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ (ΝΑΡΚΕΣ-ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ-ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ-ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ-ΩΙΔΙΟ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.03.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 27.03.2015

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Πλήρη ανθοφορία έως το στάδιο της πτώσης πετάλων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Συνιστάται στο στάδιο της ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ να γίνει:

Ψεκασμός με σκευάσματα που περιέχουν βόριο τα οποία έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την καρπόδεση.

 

ΝΑΡΚΗ - ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ

Μόνο σε όσους οπωρώνες την περασμένη χρονιά υπήρχαν προσβολές από ΝΑΡΚΗ (τουλάχιστον 3 άσπρες στοές στην κάτω επιφάνεια των φύλλων κατά τους μήνες Αύγουστο - Σεπτέμβριο) συνιστάται να γίνει ψεκασμός στην πλήρη πτώση των πετάλων με

  • chlorpyrifos 48% (Dursban 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
  • phosmet 50% (Imidan 50WP κα): 120-140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες) 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Όπου για διάφορους λόγους δεν έγιναν ψεκασμοί πριν την άνθηση και υπάρχει προσβολή συνιστάται να γίνει ψεκασμός, όταν η «ποικιλία Στάρκιγκ» βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο «πλήρης πτώση πετάλων - έναρξη καρπόδεσης»

 

  • pyridaben (Nexter 20 EC): 50-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες)
  • tebufenpyrad (Μasai 20WP): 33,5-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • etoxazole (Borneo 11 SC): 25-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)
  • acequinocyl (Kanemite 15 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
  • fenpyroximate (Kendo 5SC): 75-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • spirodiclofen (Envidor 24SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

ΩΙΔΙΟ – ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Επειδή οι Μηλιές βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο και οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση συνιστάται η προστασία των δένδρων με προστατευτικά - θεραπευτικά μυκητοκτόνα (ΟΧΙ χαλκούχα), στο 70 - 90% της «πτώσης των πετάλων»

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (Syllit 400SC): 100-150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

Pyrimethanil (SCALA 40SC): 50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40-50 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 10-15 cc/100 lit. νερού (14 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon 25%+pyrimethanil 25%( FABAN 25/25 SC):80-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό(56 ημέρες)

Fluquinazole / pyrimethanil (VISION 5/20 SC) : 100 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Trifloxystrobin + Captan (FLINT PLUS): 125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

cyprodinil  + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

Fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Για τις πρώτες 3 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Εφ’ όσον το Chorus ή το Scala χρησιμοποιηθεί με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το Vision γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video