Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο:8 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 005.8

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.07.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 20.07.2016

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρακάτω ημερομηνίες αφορούν κτήματα σε πεδινές περιοχές. Για τα πιο ορεινά η εφαρμογή να γίνει 2-3 ημέρες αργότερα.

 

Με τον παρακάτω ψεκασμό καταπολεμούμε ταυτόχρονα και τις Νάρκες.

 

Η καρπόκαψα τοποθετεί τα αυγά στα ψηλότερα σημεία των δένδρων οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάσει σε αυτά τα σημεία.

 

Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της καρπόκαψας να χρησιμοποιηθούν και μυκητοκτόνα για την αντιμετώπιση του ωιδίου. 

 

 

Από 20 έως 22 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες:

 

Chlorantraniliprole (Corage 20SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fenoxycarb (Insegar 25WG): 40-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες)

Diflubenzuron 25% (Dimilin 25 WP κ.α.) : 50-60 γρ./100λιτ. νερού (30 ημέρες).

Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Methoxyfenozide 24% (Runner 240SC): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

Σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών από καρπόκαψα να προτιμηθούν τα παραπάνω σκευάσματα.

 

 

Από 23 έως 25 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες:

 

 • Chlorpyriphos methyl (Reldan 22,5EC κα): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50WP): 60 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)
 • Emamectin benzoate (Affirm 095SG): 200-250 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Thiacloprid (Calypso 48 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • lambda cyhalothrin (Karate Zeon 10 CS): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • indoxacarb (Steward 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)
 • etofenprox (Terbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • beta cyfluthrin (Bulldock 2,5SC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • tau fluvalinate (Mavrik aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)

Ματοψειρα

 

Για την αντιμετώπιση της ματόψειρας:

 

 •  Chlorpyriphos methyl (Reldan 22,5EC κα): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 •  Spirotetramat  (Movento 150 OD): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video