Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 10η ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΛΤΑΡΙΝΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ , ΑΝΑΡΣΙΑ , ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ,ΩΙΔΙΟ,ΜΟΝΙΛΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Οδηγία: AG - 005.6
Υπεύθυνος Σύνταξης Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

(υπογραφή) ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ (υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 17.06.2013 Ημερομηνία Αναθεώρησης: ΕτησίωςΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.
Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

19-22 Ιουνίου ανάλογα με την πρωϊμότητα της κάθε περιοχής

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
Fenoxycarb (INSEGAR 25WP): 40-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)
Methoxyfenozide (RUNNER, ONORE 240SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

23-26 Ιουνίου ανάλογα με την πρωϊμότητα της κάθε περιοχής

Emamectin Benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Lamda cyhalothrin (KARATE zeon): 10cc/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
beta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Etofenprox 28,75% (TREBON 30 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)
Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)
Spinosad (LASER 48SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω εντομοκτόνα να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτω μυκητοκτόνα:

Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
fenbuconazole (INDAR 5EW): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
thiophanate methyl (Νεοτοψίν 70 WG ή 50SC): στις συνιστώμενες δόσεις (3 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tebuconazole: (FOLICUR 25WG, ): 50 - 75gr / 100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
propiconazole 25% (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
penconazole: (TOΠΑΣ 20EC): 17-25cc/100lt νερού (21 ΗΜΕΡΕΣ)
myclobutanil: (SYSTHANE 24EC): 15-20cc/100lt νερού, (21 ΗΜΕΡΕΣ)
cyproconazole (ΑΤΕΜΙ, CADDY 10WG): 10-15 κ.ε./100λιτ. νερού (21 ΗΜΕΡΕΣ)
trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
βρέξιμο θείο 80% (διάφ. σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

• Για την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων να ληφθεί υπόψη και η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής.
• Στα ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ να μη χρησιμοποιηθεί ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΟ για την αποφυγή εγκαυμάτων σε τυχόν υψηλές θερμοκρασίες.
• Το Laser έχει δράση και εναντίον του θρίπα που προσβάλει τα νεκταρίνια.
• Σε χαλαζόπληκτες περιοχές έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες προσβολές από μονίλια πάνω σε ασυγκόμιστους καρπούς. Για τον παραπάνω λόγο να προτιμηθούν σκευάσματα που είναι περισσότερο αποτελεσματικά εναντίον της μονίλιας.
• Για ποικιλίες που θα έχει τελειώσει η συγκομιδή τους μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν απαιτείται ψεκασμός
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video