Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 7 ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ/ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ/ΑΝΑΡΣΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΜΟΝΙΛΙΑ, ΚΟΡΥΝΕΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.7

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04.06.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Ημερομηνία Εφαρμογής: Με τη λήψη της παρούσης οδηγίας

 

 

Σε όσα αγροκτήματα για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε επαναληπτικός ψεκασμός για τη γενιά του φυλλοδέτη και της ανάρσιας (προηγούμενη οδηγία) και στις ποικιλίες που η συγκομιδή του πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες 2 εβδομάδες να γίνει εφαρμογή με:

 

Bacillus thuringiensis (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (0 ημέρες)

Deltamethrin (Decis 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ημέρες)

L-cyhalothrin (Karate, Sentinel κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

Βeta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Etofenprox (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) ΜΟΝΟ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Indoxacarb (Steward 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ημέρες)

 

Για ποικιλίες που θα συγκομισθούν μετά από 15 ημέρες:

Chlorantraniliprole + thiamethoxam (Luzindo 40 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

 

 

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες εφαρμογές για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

 

Cyprodinil+fludioxonil (Switch 25/37,5WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)

Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)     

Myclobutanil: (Systhane 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)     

Fenbuconazole (Indar 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

trifloxystrobin  (Flint 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

trifloxystrobin + tebuconazole  (Flint max 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video