Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο: 2 (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.3-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02.04.2017

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 02.04.2017

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής  

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30γρ. /100 λιτ. νερού (μέχρι πτώση πετάλων)

Pyrimethanil (Pyrus 400 SC): 50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 400SC): 100-150cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /100 λιτ. νερού (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (14 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad  (FONTELIS 20 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon 25%+pyrimethanil 25% (FABAN 25/25 SC):80-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό(56 ημέρες)

Kresoxim + dithianon (STROBY + DELAN): 20γρ + 100γρ/100 λτ νερού (28 ημέρες)

Fluquinazole / pyrimethanil (VISION 5/20 SC) : 100 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Trifloxystrobin 4% + Captan 60% (FLINT PLUS WG): 125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

Fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

 

Για τις πρώτες 5 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

 

Εφ’ όσον το Chorus ή το Pyrus χρησιμοποιηθούν με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το Vision γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video