Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

4/7/2013 ΟΔΗΓΙΑ Νο 8 ΓΙΑ ΜΗΛΙΕΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
AG – 005.8
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 03.07.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: 03.07.2013

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Καρπόκαψα  Μηλιάς

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Από 04 έως 10 Ιουλίου ανάλογα με την περιοχή (πεδινές – πρώιμες, ορεινές – όψιμες): 

 

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
Fenoxycarb (διάφορα σκευάσματα) : 100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες)
Diflubenzuron 25% (DIMILIN 25 WP κ.α.) : 50-60 γρ./100λιτ. νερού (35 ημέρες).
Methoxyfenozide 24% (RUNNER 240SC): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).
Tebufenozide 24% (MIMIC 24SC): 60 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

 

 

Από 11 έως 16 Ιουλίου ανάλογα με την περιοχή (πεδινές – πρώιμες, ορεινές – όψιμες): 
 
·        Chlorpyriphos (DURBAN 75WG κα): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
·        Chlorpyriphos methyl (RELDAN 22,5EC κα): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
·        Phosmet (IMIDAN 50WP): 120-140 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)
·        Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)
·        Beta cyfluthrin (BULLDOCK 2.5SC): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
·        Cyfluthrin (BAYTHROID, COYOTE): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
·        Deltamethrin (DECIS 2.5EC): 30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
·        Emamectin benzoate (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
·        Etofenprox (TREBON 28,75 EC): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
·        Thiacloprid (CALYPSO 48 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

 

ü   Για την αντιμετώπιση του Κόσσου, ο ψεκασμός να κατευθύνεται προς τη βάση των δένδρων
ü   Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της Καρπόκαψας να γίνει και χρήση μυκητοκτόνων σύμφωνα με την οδηγία Νο 5 για την αντιμετώπιση του ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟΥ.
ü   Για την επιλογή του σκευάσματος να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενοι ψεκασμοί που πραγματοποιήθηκαν για την 1η γενιά της καρπόκαψας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video