Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο 8 Επαναληπτικός ψεκασμός

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδηγία: AG – 005.8
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 16.05.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.
Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 

Ανάλογα με την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο ψεκασμός την προηγούμενη εβδομάδα (ΟΔΗΓΙΑ Νο:7) να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός μετά από 10-12 ημέρες.
Όσα αγροκτήματα ψεκάστηκαν με CORAGEN ο επαναληπτικός ψεκασμός μπορεί να παραταθεί για 15 ημέρες

 

Κατηγοριοποίηση των εντομοκτόνων σύμφωνα με τον IRAC

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ

 

 

6
Emamectin 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 


Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Lamda cyhalothrin (SENTINEL 2.5 WG, KARATE zeon): 40 γρ/100 lt νερού, 10cc/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ) 
beta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Etofenprox 28,75% (TREBON 30 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
22Α
Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)
Chlorpyriphos methyl (RELDAN 22,5 EC): 250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ΗΜΕΡΕΣ)
5
Spinosad (LASER 48SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

ü      Για τη διαχείριση ανθεκτικών πληθυσμών ή την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στον επαναληπτικό ψεκασμό να χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης από το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε (να ανήκει σε άλλη κατηγορία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα)
 
ü      Εφόσον αμέσως μετά τον 1ο ψεκασμό έπεσαν σημαντικά ύψη βροχής η επαναληπτική εφαρμογή να επισπευσθεί και να προτιμηθεί το AFFIRM.

 

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ / ΣΑΝ ΖΟΖΕ:

 

Σε όσα αγροτεμάχια δεν πραγματοποιήθηκε αντιμετώπιση των κοκκοειδών κατά στο στάδιο του ροζ μπουμπουκιού και παρουσιάζουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη αντιμετώπιση , εφόσον η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει τουλάχιστον μετά από 20 ημέρες, το

 

Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)
Chlorpyriphos methyl (RELDAN 22,5 EC): 250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ΗΜΕΡΕΣ)
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω εντομοκτόνα να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτω μυκητοκτόνα:

 

Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
fluopyram 20% + tebuconazole 19,99% (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
fenbuconazole (INDAR 5EW): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
thiophanate methyl (Νεοτοψίν 70 WG ή 50SC): στις συνιστώμενες δόσεις (3 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tebuconazole: (TEBUSIP 25 EW, FOLICUR 25WG): 50 – 75cc / 100lt νερού, 50 - 75gr / 100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
penconazole: (TOΠΑΣ 20EC): 17-25cc/100lt νερού  (21 ΗΜΕΡΕΣ)
cyproconazole (ΑΤΕΜΙ, CADDY 10WG): 10-15 κ.ε./100λιτ. νερού (21 ΗΜΕΡΕΣ)
propiconazole 25% (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
myclobutanil: (Systhane 24EC): 15-20cc/100lt νερού, (21 ΗΜΕΡΕΣ)
βρέξιμο θείο 80% (διάφ. σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

ü   Στα ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ να μη χρησιμοποιηθεί ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΟ για την αποφυγή εγκαυμάτων σε τυχόν υψηλές θερμοκρασίες.
 
ü   Στις πρώιμες ποικιλίες που πρόκειται να ξεκινήσει η συγκομιδή θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με σκευάσματα ασβεστίου (Ca).

 

ü   Στα νεκταρίνια να προτιμηθούν σκευάσματα που εκτός από ασβέστιο περιέχουν και Βόριο (B) για τη βελτίωση της φυσιολογίας των καρπών και την αντοχή τους στο σκίσιμο.

 

ü   Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο να γίνονται χωριστά από τα γεωργικά φάρμακα.

 

ü   Σε ποικιλίες ευαίσθητες στη έλλειψη ασβεστίου ή σε χωράφια με έλλειψη ασβεστίου οι διαφυλλικοί ψεκασμοί δεν αρκούν και ένα μέρος του ασβεστίου θα πρέπει να δίνεται μέσω των ριζών

 

ü   Τα τελευταία 2 μυκητοκτόνα δεν είναι αποτελεσματικά στη Μονίλια. 
 
Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video