Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο 5 ΜΗΛΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.5-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 12.06.2017

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 12.06.2017

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

όπως ορίζεται   

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η καρπόκαψα τοποθετεί τα αυγά στα ψηλότερα σημεία των δένδρων οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάσει σε αυτά τα σημεία.

 

Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της καρπόκαψας να χρησιμοποιηθούν και μυκητοκτόνα για την αντιμετώπιση του φουζικλαδίου. 

 

1)      Εφαρμογή από 12 Ιουνίου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών)

 

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenoxycarb (Insegar 25WG): 40 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
 • Diflubenzuron 25% (Dimilin 25 WP κ.α.) : 40-60 γρ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).
 • Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Methoxyfenozide 24% (Runner, Onore 240SC κα): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

Σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών από καρπόκαψα να προτιμηθούν τα παραπάνω σκευάσματα.

 

2)      Εφαρμογή από 15 Ιουνίου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών)

 

 • Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 35 gr σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate (Affirm 095SG): 200-250 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Chlorpyriphos methyl (Reldan 22,5EC κα): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50WP): 150 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)
 • Thiacloprid (Calypso 48 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • lambda cyhalothrin (Karate Zeon 10 CS): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • indoxacarb (Steward 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)
 • beta cyfluthrin (Bulldock 2,5SC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • tau fluvalinate (Mavrik aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
 • etofenprox (Terbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

3)      Ξυλοφάγα έντομα

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

 

 • Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες
 • Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό
 • Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video