Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΕΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ0

ASEPOP NAOUSA

AG – 013.1.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλ. Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23.04.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Μόλις βελτιωθεί ο καιρός να γίνει εφαρμογή ενός από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Η εφαρμογή αποσκοπεί στην προστασία των καρπών από μυκητολογικές προσβολές και ιδιαίτερα από τη μονίλια:

 

  • Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Tebuconazole: (TEBUSIP 25 EW, FOLICUR 25WG): 50–75cc / 100lt νερού, 50gr/100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Στο ψεκαστικό διάλυμα να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν Ca.

Να δοθεί προσοχή στις ημέρες πριν τη συγκομιδή (όριο ασφαλείας του φαρμάκου).

 

Nα ληφθεί μέριμνα ώστε να απομακρυνθούν τα νερά από τυχόν πλημμυρισμένα αγροτεμάχια. Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στα νεοφυτεύομενα αγροτεμάχια.

 

Η συσσωρευμένη εδαφική υγρασία σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας αποτελούν ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη της φυτόφθορας.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video