Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Πιστοποιητικά

Όλη  η  ποσότητα  των  ροδακίνων,  των  νεκταρινίων , των κερασίων , των μήλων ,παράγεται  με  το  Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης , σύμφωνα  με τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2, πιστοποιηνένο από  τον  AGROCERT αριθμό πιστοποιητικού : 2/036-2088.02/2.0.

Ο  φορέας πιστοποίησης  European QualityAssurance Hellas πιστοποιεί  ότι ο  ΑΣΕΠΟΠ  ΝΑΟΥΣΑΣ έχει  αναπτύξει και  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρησης Υγιεινής  και  Ασφάλειας  Τροφίμων, όπως  απορρέει από  την  ΟΔΗΓΙΑ 93/43 ,  το  οποίο  ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416:2000 (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - HACCP - ) με  πεδίο  πιστοποίησης  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΦΡΟΥΤΩΝ (Αρ. πιστ. 164, ΕΛΟΤ  ΕΝ 45012).

Download

pdf - 539,68 kb AGRO 2-1 & 2-2 CERTIFICATE ENG ASEPOP NAOUSAS (pdf - 539,68 kb)
pdf - 543,51 kb AGRO 2-1 & 2-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ (pdf - 543,51 kb)
pdf - 887,63 kb ΠΙΣΤ_ ISO 22000 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ (pdf - 887,63 kb)
pdf - 89,47 kb ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) - Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (pdf - 89,47 kb)
pdf - 1,06MB AGRO Certificate (pdf - 1,06MB)
pdf - 420,98 kb AGROCERT - System of Integrated Management (pdf - 420,98 kb)
pdf - 490,18 kb ISO Certificate (pdf - 490,18 kb)
pdf - 258,1 kb GLOBAL GAP 2016 (pdf - 258,1 kb)
Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video